Veel gestelde vragen Unigarant 't Huis Pakket

 Is uw vraag hiermee niet beantwoord klik dan hier voor ons informatieformulier.

Hoofdstuk:


Algemeen:

 1. Premiebetaling
 2. Premiegrondslag en premieberekening
 3. Alarminstallatie
 4. Pakketkorting
 5. Looptijdkorting
 6. Opzegging bij Unigarant
 7. Opzeggen van uw huidige verzekeringen
 8. Verplicht verzekeren?
 9. Volgorde van de kortingen
 10. Hoe zit het met jullie service?

Woonhuisverzekering:

 1. Het begrip. Wat is een woonhuis
 2. Herbouw waardebepaling woonhuis
 3. Uitsluitingen
 4. Premiegrondslag
 5. Korting nieuwe woonhuizen
 6. Monument
 7. Ondeugdelijkheid
 8. Verhuur
 9. Preventiekorting
 10. Huurdersbelang
 11. Roerende zaken
 12. Fundering
 13. Bijgebouwen
 14. Glas
 15. Vandalisme
 16. Omvallen van bomen e.d.
 17. Overstroming
 18. Aanbouw en verbouw
 19. Stacaravan
 20. Onbewoonbaar woonhuis
 21. Onderverzekering
 22. Schadevergoeding

Inboedelverzekering:

 1. Het begrip. Wat is inboedel?
 2. Eigen risico
 3. Co-assurantie
 4. Inboedel buitenshuis
 5. Waardebepaling
 6. Verzamelingen
 7. Inboedel van derden
 8. Braakschade
 9. Gewelddadige beroving en afpersing
 10. Verhuizen
 11. Schadevergoeding
 12. Onderverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren:


Ongevallenverzekering:

Rechtsbijstandverzekering:


Algemeen:


Ik wil graag de premie voor het Thuis Pakket betalen in termijnen. Kan dat en wat gaat dat kosten?

Ja, het betalen van de premie in termijnen is mogelijk zonder opslag of extra kosten. Betalen in termijnen is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Zowel maand-, kwartaal als halfjaar betaling van de premie is mogelijk. Termijnbetaling betekent overigens niet dat de verzekering per maand-, kwartaal of halfjaar loopt. Betaling van de premie staat los van de contractstermijn.

Als ik één keer vergeet de premie te betalen, wordt dan direct de verzekering beëindigd?

Nee, indien u één keer de premie niet direct betaalt, krijgt u eerst van ons nog een aanmaning. Indien u na deze aanmaning niet direct betaalt, vervalt de dekking. U blijft echter gehouden de premie te betalen. Als de premie door ons ontvangen is, wordt één dag na ontvangst de dekking meteen weer hersteld, onder voorwaarde dat wij uw premie accepteren.

Premiebetaling Terug

Artikel 7. Premiebetaling

U bent verplicht de premie, waarin begrepen de kosten en assurantiebelasting, uiterlijk binnen een maand nadat zij verschuldigd is, in ons bezit te stellen.

Bij achterwege blijven van tijdige premiebetaling volgt er een aanmaning. Als de premie niet binnen 14 dagen na datum aanmaning in ons bezit is, vervalt de dekking, onverminderd de plicht tot betaling van de premie. De dekking wordt 1 dag na ontvangst van de premie met onmiddellijke ingang hersteld, mits wij de premie accepteren. Schadegebeurtenissen die zich voordoen in de periode dat de dekking was vervallen blijven van de dekking uitgesloten.

Indien wij besluiten de premie te innen (in of buiten rechte), dan komen alle daarmee gemoeide kosten voor uw rekening.

7.4 Bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering betalen wij, onder inhouding van kosten, de reeds betaalde premie terug over de niet verstreken periode.Premiegrondslag en premieberekening


Wat zijn bij u de belangrijkste premiebepalende factoren en kortingen?

de factoren voor het berekenen van premie zijn.

Algemeen  : looptijd en aantal verzekeringen
Woonhuis : herbouwwaarde, keuze ‘goud’, ‘zilver’ of ‘brons’ en indien van toepassing een korting bij co-assurantie
Inboedel  : de keuze ‘goud’, ‘zilver’ of ‘brons’ en indien van toepassing een korting bij co-assurantie
Aansprakelijkheid : gezinssamenstelling en de keuze ‘goud’, ‘zilver’ of ‘brons’
Ongevallen : gezinssamenstelling en de keuze ‘goud’, ‘zilver’ of ‘brons’
Rechtsbijstand  : gezinssamenstelling, keuze ‘goud’, ‘zilver’ of ‘brons’ en   aanvullende keuzemogelijkheden

Artikel 2. Grondslag en premiekorting

De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door:

de door u verstrekte gegevens;
b. de gegevens die de verzekerde heeft verstrekt bij de keuring, indien een medische keuring heeft plaats gehad;

de polis die wij hebben afgegeven.

2.2. De premie voor deze verzekering is (mede) gebaseerd op het totaal aantal verzekerde modules. Deze modules zijn: woonhuis-, inboedel-, aansprakelijkheids-, ongevallen- en rechtsbijstandverzekering. Indien gedurende de looptijd van deze verzekering één of meer modules, ongeacht de aanleiding daartoe worden beëindigd, hebben wij het recht de korting op de andere modules naar evenredigheid te verminderen en ook de totale premie voor deze verzekering aan te passen aan die gewijzigde situatie. Een dergelijke aanpassing geeft u niet het recht de verzekering voor de resterende modules te beëindigen.Alarminstallatie


Mijn huis is voorzien van een alarminstallatie. Krijg ik extra korting?

Nee. Er is geen extra korting voor beveiligde woonhuizen.


Pakketkorting


Ik heb drie verzekeringen lopen in jullie ’t Huis Pakket, maar ik heb ook nog een autoverzekering en een reisverzekering. Wat wordt nu mijn korting?

Door de Autoverzekering en de reisverzekering wijzigt de korting niet. Het gaat alleen om de modules die binnen het Thuis Pakket zijn afgesloten.

 Looptijdkorting


Ik wil geen langlopende contracten meer hebben voor woonhuisverzekeringen. Kunt u mij een éénjarig contract aanbieden?

Ja. U kunt bij ons kiezen uit een looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Voor een 3 of 5 jarig contract krijgt u extra korting van 2,5 respectievelijk 5%.

Artikel 4. Duur van de verzekering

De verzekering wordt voor de eerste keer aangegaan tot de hoofdvervaldatum. Daarna wordt de verzekering telkens, stilzwijgend, met de periode verlengd zoals door u aangegeven op de aanvraag voor deze verzekering.Opzegging


Hoelang voor de vervaldatum van de betreffende modules moet ik de verzekeringen opzeggen?

U heeft een opzegtermijn van 30 dagen op alle verzekeringen binnen het Thuis Pakket. Indien u kiest voor een looptijd van 3 of 5 jaar loopt de verzekering uiteraard voor deze termijn. Bij het aflopen van de 3 of 5 jaar heeft u tevens een opzegtermijn van 30 dagen.

Hebben alle verzekeringen bij het Pakket een afwijkende vervaldatum en moet ik in principe 5 verzekeringen opzeggen met 5 verschillende data?

Nee, alle modules binnen het Thuis Pakket hebben eenzelfde vervaldatum en één hoofdvervaldatum. U hoeft dus maar rekening te houden met één datum

Wat is de opzegtermijn?

U dient voor het verstrijken van de verzekeringstermijn (1, 3 of 5 jaar) de modules op te zeggen minimaal 30 dagen voor de hoofdvervaldatum.

Algemene voorwaarden Unigarant Thuis Pakket PKT602

Terug

Artikel 5. Einde van de verzekering

5.1 U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen
a. per eerstvolgende hoofdvervaldatum, mits deze opzegging tenminste 30 dagen voor de hoofdvervaldatum aan ons kenbaar is gemaakt;

tot 30 dagen nadat wij een definitief standpunt hebben ingenomen ten aanzien van een schade;

c. indien u gebruik maakt van uw recht de verzekering op te zeggen in verband met wijziging in premie en voorwaarden.

Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen

 1. per hoofdvervaldatum. De opzegging moet tenminste 30 dagen voor deze datum plaatsvinden;
 2. tot 30 dagen nadat wij een definitief standpunt hebben ingenomen ten aanzien van een schade;
 3. als u uw verplichtingen niet nakomt die uit de verzekering voortvloeien. De datum waarop de verzekering in dit geval eindigt ligt 14 dagen na de datum van de brief waarin wij u mededelen de verzekering met u op te zeggen.

Tussentijdse beëindiging

In gevallen van tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij de reeds betaalde premie over het niet verstreken tijdvak aan u terug.

 

Hoe werkt de opzegging van elders (lang) lopende verzekeringen?                  Terug
Wij helpen u desgewenst met de opzegging van uw lopende verzekeringen. In recent gewijzigde wetgeving is bepaald dat particuliere verzekeringen een maximale contractsduur van 5 jaar mag hebben, maar dat de verzekeraar verplicht is mee te werken aan het omzetten van de contractsduur naar bijvoorbeeld 1 jaar. Daarna kan diezelfde polis alsnog worden opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van 2 of 3 maanden, zodat iedere verzekering binnen 2 jaar kan zijn vervallen. Wij hebben voor u zowel een opzegformulier als een contracts-wijzigings-formulier-in-1 samengesteld die u kunt gebruiken door
hier te klikken.  Is uw vraag hiermee niet beantwoord, dan kunt u gebruik maken van het informatieformulier door hier te klikken.


Verplicht verzekeren?


Welke risico’s moet ik verzekeren?

Er bestaat geen wettelijke verplichting om risico’s in en om het  woonhuis te verzekeren, zelfs de AVP is niet wettelijk verplicht. U loopt zonder verzekering uiteraard wel grote risico’s op schade die u zelf moet dragen.
 

In welke volgorde en hoe werken de kortingen?                                                  Terug
1. Eerst kiest u  uw pakket met de basispremie uit brons zilver of de aanbevolen GOUD dekking.
2. Daarna gaat als 1e de Regiokorting af die in Nijverdal 30% bedraagt!
3. Daarna de pakketkorting voor het aantal verzekeringen namelijk:
        2 verzekeringen               5,0  %
        3 verzekeringen               7,5 %
        4 of meer verzekeringen 10,0
4. en als laatste de looptijd korting
        bij een 3-jarig contract     5,0%
        bij een 5-jarig contract     7,5

Hoe zit het met jullie service?                                                                                Terug
Unigarant is de verzekeraar van de ANWB dé service organisatie van Nederland. Wij van Rensen Assurantiën zijn uw plaatselijke tussenpersoon. Zoals genoemd onder "
herbouwwaarde" komen we desgewenst bij u thuis en u bent welkom op ons kantoor, waar de koffie klaar staat. Op onze eigen parkeerplaats hebben we altijd een plekje voor u vrij. Rensen Assurantiën beschikt over een eigen schade afdeling, de hoogste-SER-A-status en is naast tussenpersoon tevens gevolmachtigd agent en RMiA register makelaar in verzekeringen. Tip: zoek op google naar RMiA register. Ons kantoor aan de Grotestraat 11 (tussen Nijverdal ten Cate en de bibliotheek) is geopend van maandag t/m/ vrijdag van half 9 tot 6 uur 's avonds, ook tussen de middag. Buiten die tijden op afspraak. Telefonisch zijn we dag en nacht bereikbaar 7 dagen per week. Werkt u liever zoals nu via internet? Op www.woonverzekeringen.nl regelt u alle woonverzekeringen voor nog meer zaken kunt u terecht op www.rensen.nl Is uw vraag hiermee niet beantwoord klik dan hier. Waar vindt u meer service? Wij hopen dat u zich bij ons spoedig Koning Klant voelt, graag tot ziens!

Woonhuisverzekering:Het begrip. Wat is een Woonhuis?


Ik heb een winkel aan huis; kan ik het totaal bij u verzekeren?

Nee, panden met daarin of daarbij een bedrijf anders dan een kantoor aan huis kunnen bij ons niet verzekerd worden. Dit huispakket met online-aanvraagprocedure is alleen geschikt voor particulieren. Natuurlijk verzekert Rensen ook bedrijven, instellingen en Verenigingen van Eigenaren.  Die verzekeringen zijn echter geen "simple risks" wij leveren daarvoor maatwerk. In dat geval kunt u gebruik maken van ons informatieformulier door hier te klikken Het aanvragen van deze verzekering is telefonisch niet te regelen, dat kan echt alleen schriftelijk. Wij reageren altijd per omgaande..
 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

woonhuis

het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), en ook de eventueel aanwezige fundamenten, terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen struiken of rietmatten-, bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen, bestemd en geschikt voor particuliere bewoning en door u bewoond. Niet tot het woonhuis worden gerekend de grond en/of het erf. Onder woonhuis wordt niet verstaan een woonboot, pleziervaartuig en sta-caravan;Waardebepaling woonhuis


Welke verzekerde waarde is voor mij de juiste waarde om te verzekeren?

De uitgangspositie voor het bepalen van de premie voor uw woonhuis en de uitkering bij eventuele schade is de herbouwwaarde van het woonhuis.

Is de WOZ waarde van mijn woonhuis de juiste grondslag voor het bepalen van het verzekerd bedrag?

De WOZ waarde kan een juiste weergave zijn van de herbouwwaarde van uw woonhuis. Het is echter beter de waarde te laten vaststellen op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is niet de vrije verkoopwaarde; want hierin wordt onder andere ook rekening gehouden met de waarde van de grond. Een taxateur kan u helpen bij het bepalen van de herbouwwaarde.

Hoe bepaal ik zelf de verzekerde waarde / verzekerde som van mijn woonhuis?

Dit kunt u bijvoorbeeld  doen aan de hand van de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. www.verzekeraars.nl  of direct naar deze link of met dit formulier. Desgewenst komen we bij u thuis om deze waarde te berekenen en eventuele andere zaken door te spreken.

Kunt u mij helpen bij het zelf bepalen van de juiste herbouwwaarde van mijn woonhuis?

Terug
De herbouwwaarde is het bedrag dat u moet verzekeren uitgaande van wat u vandaag nodig heeft om uw woning (dus niet de ondergrond) volledig nieuw te laten herbouwen als uw huis bijvoorbeeld door brand zou afbranden. Dit is vaak hoger dan in een nieuwbouwwijk want de aannemer zal speciale voorzieningen voor die ene woning moeten treffen. U mag ook niet uitgaan van eigen werkzaamheden want dan krijgt u (bij gedeeltelijke schade) te maken met onderverzekering. Hoe bepaalt u de herbouwwaarde? Dat kan op verschillende manieren:
1.Bij een nieuwbouwwoning is dat de aankoopprijs v.o.n. (inclusief fundering, exclusief grondkosten) en alle daarbij komende kosten van      bijvoorbeeld een andere badkamer en/of keuken en tuinaanleg.
2.Bij een bestaande woning kijkt u naar een taxatierapport van een beëdigd taxateur of makelaar of
3.naar het verzekerde bedrag van uw huidige verzekering (deze methode biedt u geen 100% zekerheid)
4.
Voor een hulpmiddel om de herbouwwaarde te berekenen klik hier. 
5.Indien u er niet uitkomt kunt u gebruik maken van ons informatieformulier door
hier te klikken. Desgewenst komen we bij u thuis om deze waarde vast te stellen en eventuele andere zaken door te spreken.. Unigarant past het verzekerde bedrag jaarlijks - op 1 april - automatisch aan op basis van het bouwkostenindexcijfer van het CBS.


Uitsluitingen


In welke omstandigheden ben ik niet verzekerd?

Van de verzekering voor het woonhuis zijn de volgende uitsluitingen van toepassing
Artikel 5. Bijzondere uitsluitingen

5.1 De schadegebeurtenis of vermeerdering van schade als gevolg van:

 1. constructiefouten,
 2. slecht onderhoud of
 3. slijtage, is uitgesloten van de verzekering. Deze uitsluiting geldt niet als de schadegebeurtenis of vermeerdering van de schade het gevolg is van brand of ontploffing.

5.2 Van de verzekering is uitgesloten:

 1. de kosten van op glas aangebrachte versiering, beschildering en belettering;
 2. glas in windschermen, overkappingen (anders dan serredaken), broeikassen en in afscheidingen op het balkon en het terras;
 3. schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud van de ramen, dakramen, deuren, koepels dan wel de kitvoegen;
 4. schade die is ontstaan doordat het glas onjuist geplaatst is;
 5. schade die is ontstaan tijdens plaatsing, verplaatsing, verandering, opslag, bewerking of versiering;
 6. schade die is ontstaan gedurende de tijd dat het woonhuis langer dan drie maanden leeg staat dan wel onbewoond is;


Premiegrondslag


Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor uw woonhuis wordt bepaald aan de hand van de herbouwwaarde van uw woonhuis. Tevens zijn van invloed de gekozen looptijd en het aantal verzekeringen dat u afsluit binnen de mogelijkheden van het Thuis Pakket.


Korting nieuwe woonhuizen


Ik heb een gloednieuw woonhuis; krijg ik dan ook nog extra korting?

Nee. Er is geen bijzondere korting voor nieuwe woonhuizen.


Monument


Mijn huis valt onder monumentenzorg; kan ik dit woonhuis bij u verzekeren?

Ja, dit kan wel; echter, bij het vaststellen van eventuele schade zal Unigarant de schade vergoeden op basis van de herbouwwaarde van het woonhuis, zonder rekening te houden met de monumentale status van het woonhuis.


Ondeugdelijkheid


De elektrische installatie in mijn woonhuis is afgekeurd; is schade door brand dan nog wel verzekerd?

Als de brand het directe en rechtstreekse gevolg is van de ondeugdelijkheid zal er niet vergoed worden.


Verhuur


Ik heb in het woonhuis dat bij u verzekerd is één kamer verhuurd; is deze verhuurde kamer ook verzekerd?

Ja, indien u een kamer verhuurd is dit gewoon onder de woonhuisverzekering verzekerd.


Preventiekorting


Ik heb geen maatregelen genomen ter voorkoming van diefstal e.d.; betaal ik dan meer premie?

Nee, preventieve maatregelen worden niet beloond met een premiekorting maar zullen ook geen nadelige gevolgen hebben bij eventuele diefstalschade.


Huurdersbelang


Ik heb een huurwoning; kan ik de keuken en het behang en schilderwerk ook verzekeren?

Ja, u kunt uw eigendommen in uw huurwoning bij ons verzekeren.
Artikel 6. Huurdersbelang
6.1 Indien het woonhuis niet uw eigendom is, vergoeden wij ook de onder artikel 6.2 als huurdersbelang vermelde kosten tot maximaal € 25.000,- per schadegebeurtenis. Deze kosten worden alleen vergoed, indien u als huurder van het woonhuis de schade en de kosten voor uw rekening moet nemen en deze niet door een andere verzekering worden gedekt.
6.2 Onder huurdersbelang wordt onder andere verstaan: de voor rekening van een huurder aangebrachte veranderingen en verbeteringen van het door u bewoonde woonhuis, zoals metsel-, schilder-, behang- en witwerk, waterleiding, centrale verwarming-, sanitaire-, keuken- en beveiligingsinstallaties, terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken en rietmatten- en alle andere nagelvast met het woonhuis verbonden voorzieningen. Verzekerd zijn alle “gedekte schadegebeurtenissen” zoals omschreven in artikel 2 van deze bijzondere voorwaarden.
6.3 Tevens is onder “huurdersbelang” meeverzekerd de dekking voor “glas”. Een en ander conform de dekking zoals omschreven in artikel 2 van deze bijzondere voorwaarden. Indien er sprake is van dekking voor glasbreuk bij de eigenaar van het woonhuis is schade aan “glas” niet verzekerd. Deze dekking geldt alleen  als uit de huurovereenkomst blijkt dat “glas” voor rekening van de huurder is.Zo'n huurdersbelang is een aanvullende service verzekering in die zin dat hij niet meetelt in het aantal verzekeringen voor extra kortingen. De jaarpremie  bedraagt:
Bij de Brons dekking                        € 30,-
Bij de Zilver dekking                         € 40,-
en bij de aanbevolen Goud dekking € 44,- .
Indien de € 25.000.- voor u te laag is of u een andere vraag heeft kunt u gebruik maken van ons informatieformulier door
hier te klikken


Roerende zaken


Is de fiets, motor en de scooter ook verzekerd als deze in de garage staan?

Nee, op een opstalverzekering zijn geen roerende zaken meeverzekerd; daarvoor heeft u een inboedelverzekering nodig.


Fundering


Is de fundering van mijn woonhuis ook meeverzekerd / moet ik deze meeverzekeren?

Ja. De fundering van het woonhuis is standaard meeverzekerd.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

woonhuis

het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), en ook de eventueel aanwezige fundamenten, terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen struiken of rietmatten-, bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen, bestemd en geschikt voor particuliere bewoning en door u bewoond. Niet tot het woonhuis worden gerekend de grond en/of het erf. Onder woonhuis wordt niet verstaan een woonboot, pleziervaartuig en sta-caravan;Bijgebouwen


Zijn de bijgebouwen en het kippenhok ook verzekerd bij de opstalverzekering?

Ja, alle bijgebouwen zoals ook het kippenhok en een houten schuurtje zijn meeverzekerd.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

woonhuis

het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), en ook de eventueel aanwezige fundamenten, terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen struiken of rietmatten-, bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen, bestemd en geschikt voor particuliere bewoning en door u bewoond. Niet tot het woonhuis worden gerekend de grond en/of het erf. Onder woonhuis wordt niet verstaan een woonboot, pleziervaartuig en sta-caravan;Glas


Hoe is het glas in mijn woning verzekerd?

Omdat de ramen van het woonhuis deel uitmaken van de opstal, is ‘glas’ standaard en altijd meeverzekerd. Alle ‘glas’ binnen de definitie hiervan is verzekerd tegen breuk.

glas

ruiten geplaatst in ramen, dakramen, deuren en koepels, die deel uitmaken van het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), alsmede van de eventueel aanwezige bijgebouwen. Ook lichtdoorlatende kunststof wordt hiertoe gerekend;Vandalisme


Als mijn woonhuis aan de buitenzijde wordt bespoten met graffiti; is dat dan verzekerd?

Nee, zogenaamde ‘buitenvandalisme’ is niet verzekerd. Vandalisme is verzekerd als de gepleegde vernieling ten gevolge van binnendringen is veroorzaakt.
vandalisme
het plegen van vernielingen door iemand die zonder toestemming het woonhuis is binnengedrongen;

 

Brons Zilver Goud
1. Vandalisme,
Ja
Ja
Ja
1. U dient zichtbare sporen van braak aan te tonen;
Ja
Ja
Nee
2. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
€ 100,-
€ 50,-
€ 0,-


Omvallen van bomen e.d.


Als de boom in mijn tuin omvalt en mijn woonhuis beschadigt, is er dan dekking?

Ja, omvallen van bomen is verzekerd.

 

Brons Zilver Goud

m. het omvallen van: bomen, kranen en heistellingen;

Ja

Ja

JaOverstroming


Als de polder waarin ik woon onderloopt door een overstroming; valt dat onder de dekking van het woonhuis?

Nee, overstroming is niet verzekerd.

Artikel 16. Algemene uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten:

overstroming
een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door een overstroming, onverschillig of de overstroming de oorzaak dan wel het gevolg is van een gedekte schadegebeurtenis. Als door de overstroming brand en/of ontploffing ontstaat, dan is schade door deze brand en/of ontploffing wel gedekt. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de bijzondere voorwaarden ongevallen.


Aanbouw en verbouw


Mijn huis wordt momenteel verbouwd en is deels in aanbouw; ben ik dan volledig verzekerd?

Nee, u bent niet volledig verzekerd tegen alle risico’s gedurende de aanbouw dan wel verbouw periode.

Artikel 4. Beperkt verzekerd is Brons Zilver Goud

Aanbouw en verbouw

Gedurende de periode dat het woonhuis in aanbouw of verbouw is en niet bewoond wordt, is het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm en luchtvaartuigen.

Ja Ja Ja


Stacaravan


Kan ik mijn stacaravan ook binnen het Thuis Pakket bij u verzekeren?

Nee, een stacaravan kan niet verzekerd worden binnen het Thuis Pakket. Wij hebben wel een Caravanverzekering, waarmee u uw stacaravan kunt verzekeren.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

woonhuis

het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), en ook de eventueel aanwezige fundamenten, terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen struiken of rietmatten-, bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen, bestemd en geschikt voor particuliere bewoning en door u bewoond. Niet tot het woonhuis worden gerekend de grond en/of het erf. Onder woonhuis wordt niet verstaan een woonboot, pleziervaartuig en stacaravan;Onbewoonbaar woonhuis


Ik heb heel goedkoop een pand kunnen kopen; het staat deels op instorten. Kan ik dit woonhuis ook in de periode dat ik het huis opknap bij u verzekeren?

Ja, u kunt het woonhuis bij ons verzekeren. Echter, er gelden een aantal beperkingen in de dekking. Ook gedurende de periode dat het woonhuis onbewoond is, is er een beperkte dekking van toepassing.

Artikel 4. Beperkt verzekerd is Brons Zilver Goud

Aanbouw en verbouw

Gedurende de periode dat het woonhuis in aanbouw of verbouw is en niet bewoond wordt, is het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm en luchtvaartuigen.

Ja

Ja

Ja

4.2  Langer dan drie maanden leegstaand of onbewoond  Als het woonhuis langer dan drie maanden leegstaat of onbewoond is, te rekenen vanaf de eerste dag dat het woonhuis leegstaat of onbewoond is, is het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, storm en luchtvaartuigen.

Ja

Ja

Ja

4.3  De beperking zoals bedoeld in artikel 4.2 geldt niet voor recreatiewoningen.

Ja

Ja

JaOnderverzekering


Als nu blijkt bij een eventuele schade dat de verzekerde som niet toereikend is, wat krijg ik dan uitgekeerd?

Bij zogenaamde onderverzekering (dat is een te lage verzekerde som) hebben wij een “vangnet” voor die klanten die bij schade tussen de wal en het schip vallen. U heeft bij ons de garantie dat als de verzekerde som te laag mocht blijken te zijn dat wij u extra boven de verzekerde som een bedrag aanvullen tot ten hoogste 10% van de verzekerde som.

Mijn huis heeft volgens de huidige verzekeringsmaatschappij een herbouwwaarde van € 425.000,-; ik wil maar € 200.000,- verzekeren. Kan dat bij u?

Nee. Het zogenaamde ‘bewust’ onderverzekeren van een woonhuis staan wij niet toe. Het is de bedoeling dat de volle waarde van het woonhuis wordt verzekerd.

Artikel 12. Onderverzekering Brons Zilver Goud

Indien bij schade blijkt dat de herbouwwaarde van het woonhuis hoger is dan de verzekerde som, wordt de verzekerde som verhoogd met maximaal 10%. In geval van gebleken onderverzekering bent u naar evenredigheid van de met 10% verhoogde verzekerde som premie verschuldigd. Deze premie wordt ingehouden op de aan u te verlenen schade-uitkering. 

Ja

Ja

JaSchadevergoeding


Op welke basis wordt de schade aan mijn woonhuis vergoed?

Bij een deelschade worden de reparatiekosten vergoed onder inhouding van het eventuele eigen risico. Bij totaal verlies van het woonhuis wordt de herbouwwaarde vergoed tot een maximum van de verzekerde som.

Artikel 11. Schadevaststelling

De door een gedekte schadegebeurtenis veroorzaakte schade en kosten kunnen met inachtneming van deze volgorde worden vastgesteld door:
a. u en/of verzekerde(n) en ons in onderling overleg;

een door ons benoemde expert;

een expert die benoemd is door ons en één die door u en/of verzekerde(n) benoemd is.

De twee experts benoemen vooraf samen een derde expert (arbiter) indien zij van mening verschillen.
Deze derde expert zal in gevallen waarin beide experts van mening verschillen over de hoogte van het schadebedrag een bindend advies uitbrengen mits deze ligt binnen de grenzen van de door de twee experts
vastgestelde schadebedragen.

Wij betalen de expertisekosten van de expert die door ons is benoemd. De kosten van de expert die u en/of verzekerde(n) hebben benoemd worden door ons vergoed tot maximaal de kosten van de expert die door ons is benoemd. De kosten van de derde expert die gezamenlijk is benoemd worden tevens door ons vergoed.

Het door de expert(s) vastgestelde schadebedrag kan worden herzien, indien wij kunnen of u en/of verzekerde(n) kunnen aantonen dat:

 1. rekening gehouden werd met onjuiste gegevens;
 2. rekenfouten zijn gemaakt.

Artikel 8. Schaderegeling Brons Zilver Goud
8.1 De herstelkosten of herbouwwaarde worden/wordt vastgesteld conform artikel 11. van de Algemene Voorwaarden. Ja Ja Ja

8.2 In geval van schade aan het woonhuis kan gekozen worden voor vergoeding van de herbouwwaarde van het woonhuis. Indien de herstelkosten de herbouwwaarde overstijgen, wordt niet meer dan de herbouwwaarde van het woonhuis uitgekeerd. U dient uw keuze binnen 12 maanden na de schadedatum aan ons mee te delen. Heeft u  uw beslissing niet binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt, dan wordt de omvang van de schade vastgesteld op het laagste bedrag van de voor herbouw of voor niet herbouwen berekende bedragen.

Ja Ja Ja

8.3 In geval van voortaxatie overeenkomstig artikel 274 of 275 uit het Wetboek van Koophandel, geldt de voortaxatie als uitgangspunt voor de expert(s) bij de vaststelling van de schade.

Ja Ja Ja

8.4 Er wordt nooit meer uitgekeerd dan de verzekerde som.

Ja Ja Ja


Artikel 9. schade-uitkering Brons Zilver Goud

9.1  Indien de vaststelling van de omvang van de schade heeft plaatsgevonden op basis  van de herbouwwaarde, wordt eerst 40% van het vastgestelde schadebedrag uitgekeerd. Dit geldt alleen indien het schadebedrag groter is dan € 10.000,-. De uitkering van het overige zal plaatsvinden na verstrekking van de nota's. De totale uitkering zal nooit meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten en zal  nooit meer bedragen dan de verzekerde som.

Ja Ja Ja

9.2  Gebroken glas kan zo spoedig mogelijk vervangen worden door glas van dezelfde soort en kwaliteit. De schade wordt alleen uitgekeerd op basis van originele nota’s.

Ja Ja Ja


Inboedelverzekering:Het begrip. Wat is inboedel?


Ik heb mijn kantoor aan huis. Kan ik de inventaris hiervan ook verzekeren?

Ja, alle inboedel van woonhuizen eventueel voorzien van een kantoorruimte kan verzekerd worden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Inboedel

Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding en eigendom zijn van u en/of van uw inwonende gezinsleden en/of van personen die met u in gezinsverband samenwonen, met inbegrip van:

 • fietsen en bromfietsen;
 • losse onderdelen en accessoires van: motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen (inclusiefsurfplanken);
 • antennes en zonweringen;
 • gereedschappen, materiaal en kleding voor de uitoefening van een beroep in loondienst.

Onder inboedel wordt niet verstaan:

motorvoertuigen (anders dan bromfietsen), caravans, aanhangwagens en vaartuigen;

dieren;

Woonhuis

Het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte), alsmede de eventueel aanwezige bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en bijgebouwen; Eigen risico


Mijn inboedel heeft een waarde van € 40.000,-. Kan ik dat bij u verzekeren zonder eigen risico?

Ja, het verzekeren van de inboedel zonder eigen risico is mogelijk, maar dan alleen met de dekking ‘Goud’. Bij deze dekking hoort een verzekerde som van € 70.000,- maximaal per schadegebeurtenis.

Artikel 9. Eigen risico Brons Zilver Goud
Per schadegebeurtenis wordt een eigen risico in mindering gebracht op de schade-uitkering. Voor een aantal verzekerde onderdelen geldt een afwijkend hoger eigen risico per schadegebeurtenis. Het algemene eigen risico bedraagt: € 200,00 € 100,00 € 0,00


Noot: Er is hier nadrukkelijk sprake van het algemene eigen risico. Voor specifieke onderdelen van de inboedelverzekering kunnen hogere eigen risico’s van toepassing zijn.

Verzekerde sommen
Brons Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis € 40.000,-
Zilver Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis € 55.000,-
Goud Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis, tenzij anders vermeld op de polis. € 70.000,-


Co-assurantie


Mijn inboedel is nu verzekerd voor € 80.000,- bij een andere verzekeringsmaatschappij. Maar mijn inboedel heeft een waarde van € 120.000,-; kan ik € 40.000,- bij u verzekeren?

Het verzekeren van inboedel ‘in co-assurantie’ is mogelijk. Echter, in dit voorbeeld is de verzekerde som hoger dan de limiet die Unigarant standaard kan verzekeren. Voor Rensen is een hoger bedrag echter geen enkel probleem  Voor de berekening van de nieuwwaarde van uw inboedelverzekering klik hier. Indien u niet genoeg heeft aan de € 70.000,- dan kunt u gebruik maken van het informatieformulier door hier te klikken. Vermeld daarin het door u gewenste bedrag
 

Ik heb nu een polis lopen bij een andere maatschappij voor € 35.000,- tegen het risico van brand en storm. Mijn inboedel heeft echter een waarde van € 60.000,- en ik wil een meer uitgebreide verzekering. Kan ik € 25.000,- bij u aanvullend verzekeren?

Ja, het verzekeren ‘in co-assurantie’ is hier mogelijk.

Artikel 11. Andere verzekeringen Brons Zilver Goud
Indien op het moment van de schadegebeurtenis de inboedel ook onder één of meer andere polis(sen) tegen de gedekte schadegebeurtenis is verzekerd, dan loopt deze verzekering in gemeenschap met die andere polis(sen) ongeacht de ingangsdatum daarvan en zal uit hoofde van deze overeenkomst een evenredig deel van het bedrag van de schade en de kosten worden vergoed, maar nooit meer dan dat. Ja Ja JaInboedel buitenshuis


In hoeverre is mijn inboedel buiten de deur verzekerd?

Inboedel buiten het woonhuis is beperkt verzekerd. Niet in alle omstandigheden is er dekking voor inboedel buitenshuis. Er is tevens een extra verhoogd eigen risico van toepassing bij schade aan inboedel buitenshuis

3.2 Buiten het woonhuis: Brons Zilver Goud

Inboedel die zich bevindt op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken (alle behorende tot het woonhuis) en aan de buitenkant van het woonhuis, is verzekerd tegen alle schadegebeurtenissen als gevolg van in artikel 3.1 genoemd, met uitzondering van storm, neerslag, diefstal of een poging daartoe en vandalisme.

Echter: - tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenmasten en -stokken en wasgoed die zich bevinden in de tuin of op het balkon van het woonhuis, zijn verzekerd tegen alle schadegebeurtenissen als gevolg van in artikel 3.1 genoemd, met uitzondering van storm en neerslag.

Ja Ja Ja

b. Bij tijdelijk verblijf van de inboedel elders in Nederland, geldt voor een periode van maximaal 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de inboedel elders in Nederland verblijft, het volgende:

Ja Ja Ja

1. in bewoonde woonhuizen is de inboedel verzekerd tegen alle schade (gebeurtenissen) als gevolg van onder artikel 3.1 genoemd, uitgezonderd de inboedel van het door onbevoegden, bijvoorbeeld krakers, bewoonde woonhuis;

Ja Ja Ja

2. in overige gebouwen is de inboedel ook verzekerd tegen alle schade (gebeurtenissen) als gevolg van onder artikel 3.1 genoemd, mits diefstal of een poging daartoe en vandalisme vooraf zijn gegaan door braak aan de buitenzijde van het gebouw;

Ja Ja Ja

3. op andere plaatsen zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes, voer- en vaartuigen en caravans is de inboedel verzekerd tegen alle schade (gebeurtenissen) als gevolg van brand, brandblussing, schroeien, zengen, smelten, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en afpersing. Echter:

Ja Ja Ja

a. tijdens verhuizing of gedurende het vervoer van of naar een herstel- of bewaarplaats, is de inboedel bovendien verzekerd tegen schade (gebeurtenissen) als gevolg van een ongeval dat het vervoermiddel is verkomen, het uit de strop schieten en het onklaar raken van hijsgerei of van een ander hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het laden en lossen;  

Ja Ja Ja

Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:

€100,00 € 50,00 € 0,00

b. de inboedel in auto’s is bovendien verzekerd tegen het risico van diefstal. Deze dekking geldt ook als de diefstalschade is ontstaan tijdens een dagtrip naar België, Luxemburg of Duitsland.

Nee Ja Ja

Maximaal verzekerde som per schadegebeurtenis:

Nihil € 500,- €1.000,-

Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:

n.v.t. >€ 50,00 € 0,00

c. Bij tijdelijk verblijf van de inboedel buiten Nederland maar binnen Europa, is de inboedel gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de inboedel buiten Nederland verblijft, verzekerd voor schade ten gevolge van brand, brandblussing, schroeien, zengen, smelten, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

Ja Ja JaWaardebepaling


Hoe kan ik de waarde bepalen van mijn inboedel en hoe wordt schade aan de inboedel vergoed?

U kunt de waarde van de inboedel bijvoorbeeld bepalen aan de hand van de ‘inboedelwaardemeter’ van het Verbond van Verzekeraars. www.verzekeraars.nl Voor Rensen is een hoger bedrag echter geen enkel probleem  Voor de berekening van de nieuwwaarde van uw inboedelverzekering klik hier. Indien u niet genoeg heeft aan de € 70.000,- dan kunt u gebruik maken van het informatieformulier door hier te klikken. Vermeld daarin het door u gewenste bedrag De uitgangspositie voor het bepalen van de verzekerde som voor de inboedel is de nieuwwaarde van de totale inboedel. Deze nieuwwaarde is tevens de uitgangspositie voor het vergoeden van de schade. De dagwaarde wordt vergoed indien er sprake is van een dagwaarde van de zaak die lager ligt dan 40% van de nieuwwaarde.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nieuwwaarde

Het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit;

Dagwaarde

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door ouderdom en/of slijtage;Verzamelingen


Kan ik mijn postzegelverzameling ook bij u verzekeren?

Ja, verzamelingen zijn standaard op de inboedelverzekering verzekerd met de volgende maxima.

Artikel 2. Verzekerde sommen en verzekerde onderdelen Brons Zilver Goud

In het woonhuis:

Verzamelingen tot een maximum per schadegebeurtenis van:

€ 1.000,- € 2.000,- € 4.000,-Inboedel van derden


Ik heb in mijn garage kleding en losse gereedschappen liggen die van mijn werkgever zijn. Is dit meeverzekerd op de inboedelverzekering?

Ja, inboedel van derden in uw woonhuis is gewoon en tegen dezelfde condities verzekerd als uw eigen inboedel.

Artikel 12. Inboedel van derden Brons Zilver Goud
Inboedel van derden die in uw woonhuis aanwezig is, is meeverzekerd tegen alle in artikel 2.1 genoemde gedekte schadegebeurtenissen. De dekking geldt echter alleen voor zover deze inboedel niet elders verzekerd is. Ja Ja Ja

Braakschade


Moet er bij diefstal altijd braakschade zichtbaar zijn?

Ja, in z’n algemeenheid is het zo dat schade aangetoond wordt door minimaal aannemelijk te maken dat de schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan gedaan worden door sporen van braak aan te tonen. Indien u kiest voor de dekking ‘Goud’ is het niet noodzakelijk dat zichtbare sporen van braak worden aangetoond.

Artikel 3. Wat is verzekerd Brons Zilver Goud
o. diefstal ten gevolge van inbraak; Ja Ja Ja
1. U dient zichtbare sporen van braak aan te tonen; Ja Ja Nee


Gewelddadige beroving en afpersing


Is beroving op straat van mijn persoonlijke bezittingen ook verzekerd?

Ja, beroving of afpersing is verzekerd op de inboedelverzekering. Echter, er gelden maxima qua verzekerde som. (Zie inboedel buiten het woonhuis)

Artikel 3. Wat is verzekerd Brons Zilver Goud
t. gewelddadige beroving en afpersing, waarbij sprake dient te zijn van geweld gericht tegen personen; Ja Ja Ja


Verhuizen


Ik ga verhuizen en heb ongeveer een maand mijn inboedel op twee plaatsen staan; zowel in het nieuwe als het oude woonhuis. Is dit verzekerd? Is het vervoer van de inboedel ook gedekt?

Ja, gedurende de periode dat de inboedel op twee plaatsen is, is binnen een aaneengesloten periode van 3 maanden de inboedel verzekerd. Er zijn echter beperkingen in de dekking en er geldt een extra eigen risico.

Artikel 3. Wat is verzekerd Brons Zilver Goud
3.2 Buiten het woonhuis: Ja Ja Ja
b. Bij tijdelijk verblijf van de inboedel elders in Nederland, geldt voor een periode van maximaal 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de inboedel elders in Nederland verblijft, het volgende: Ja Ja Ja
1. in bewoonde woonhuizen is de inboedel verzekerd tegen alle schade(gebeurtenissen) als gevolg van onder artikel 3.1 genoemd, uitgezonderd de inboedel van het door onbevoegden, bijvoorbeeld krakers, bewoonde woonhuis; Ja Ja Ja
2. in overige gebouwen is de inboedel ook verzekerd tegen alle schade(gebeurtenissen) als gevolg van onder artikel 3.1 genoemd, mits diefstal of een poging daartoe en vandalisme vooraf zijn gegaan door braak aan de buitenzijde van het gebouw; Ja Ja Ja
3. op andere plaatsen zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes, voer- envaartuigen en caravans is de inboedel verzekerd tegen alle schade (gebeurtenissen) als gevolg van brand, brandblussing, schroeien, zengen, smelten, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige berovingen afpersing. Echter: Ja Ja Ja
a. tijdens verhuizing of gedurende het vervoer van of naar een herstel- ofbewaarplaats, is de inboedel bovendien verzekerd tegen schade (gebeurtenissen) als gevolg van een ongeval dat het vervoermiddel is overkomen, het uit de strop schieten en het onklaar raken van hijsgerei of van een ander hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het laden en lossen; Ja Ja Ja
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van: € 100,00 € 50,00 € 0,00
c. Bij tijdelijk verblijf van de inboedel buiten Nederland maar binnen Europa,is de inboedel gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de inboedel buiten Nederland verblijft, verzekerd voor schade ten gevolge van brand, brandblussing, schroeien, zengen, smelten,blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen. Ja Ja Ja


Schadevergoeding


Krijg ik bij schade de dagwaarde vergoed of de nieuwwaarde?

De schade wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde; echter, indien zaken voor de schadegebeurtenis een waarde hebben minder dan 40% van de nieuwwaarde, wordt de dagwaarde vergoed. Indien de schade aan de inboedel kan worden hersteld, worden de herstelkosten vergoed. In de algemene voorwaarden (artikel 11) is de wijze van schadevaststelling geregeld.

Artikel 3. Wat is verzekerd Brons Zilver Goud

8.1 Schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Voor de volgende inboedel echter zal de schade vastgesteld worden op basis van de dagwaarde:

 1. bromfietsen;
 2. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;
 3. zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.  
Ja Ja Ja
8.2 Inboedel die niet ouder is dan 12 maanden wordt vergoed op basis van de nieuwwaarde. Ja Ja Ja
8.3 Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zijn verzekerd op basis van de marktprijs bij verkoop door u van voorwerpen zoals die waren onmiddellijk voor de schade. Hieronder wordt verstaan: de prijs die uitdrukking geeft aan de prijs op de inkoopmarkt, vermeerderd met de gemaakte kosten. Als de waarde voor de schadegebeurtenis overeenkomstig artikel 274 of 275 uit het Wetboek van Koophandel door deskundigen is getaxeerd zal de schade vastgesteld worden op de, in bedoelde voortaxatie, vastgestelde waarde. Ja Ja Ja
8.4 Voor zover de inboedel hersteld kan worden, staat het ons vrij de herstelkosten te vergoeden, eventueel vermeerderd met een bedrag voor waardevermindering die door de schadegebeurtenis werd veroorzaakt en door de reparatie niet werd opgeheven. Ja Ja Ja
8.5 De schade aan de inboedel wordt vastgesteld conform artikel 11. van de algemene voorwaarden. Ja Ja Ja


Artikel 11. Schadevaststelling

De door een gedekte schadegebeurtenis veroorzaakte schade en kosten kunnen met inachtneming van deze volgorde worden vastgesteld door:

 1. u en/of verzekerde(n) en ons in onderling overleg;
 2. een door ons benoemde expert;
 3. een expert die benoemd is door ons en één die door u en/of verzekerde(n) benoemd is.

De twee experts benoemen vooraf samen een derde expert (arbiter) indien zij van mening verschillen.
Deze derde expert zal in gevallen waarin beide experts van mening verschillen over de hoogte van het schadebedrag een bindend advies uitbrengen mits deze ligt binnen de grenzen van de door de twee experts vastgestelde schadebedragen.

Wij betalen de expertisekosten van de expert die door ons is benoemd. De kosten van de expert die u en/of verzekerde(n) hebben benoemd worden door ons vergoed tot maximaal de kosten van de expert die door ons is benoemd. De kosten van de derde expert die gezamenlijk is benoemd worden tevens door ons vergoed.

Het door de expert(s) vastgestelde schadebedrag kan worden herzien, indien wij kunnen of u en/of verzekerde(n) kunnen aantonen dat:

 1. rekening gehouden werd met onjuiste gegevens;
 2. rekenfouten zijn gemaakt. 


Onderverzekering


Ik wil mijn inboedel voor € 20.000,- verzekeren. Kan dat bij u?

Nee, dit bedrag als dekking voor de inboedel is niet mogelijk. De laagste verzekerde som is € 40.000,-. Dit is door ons zo bepaald om op voorhand onderverzekering te voorkomen.

Verzekerde sommen
Brons Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis € 40.000,-
Zilver Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis € 55.000,-
Goud Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis, tenzij anders vermeld op de polis. € 70.000,-


Mijn inboedel is +/- € 70.000,- waard, maar het kan ook € 80.000,- zijn. Wat vergoeden jullie bij schade?

Bij schade wordt door ons vergoed tot maximaal de verzekerde som; ofwel niet meer dan € 70.000,- per schadegebeurtenis. Indien bij de schadevaststelling blijkt dat de waarde van de inboedel € 80.000,- is, wordt er maximaal 10% meer dan de verzekerde som als ‘overdekking’ uitgekeerd. In dit voorbeeld ontvangt u dus van ons € 77.000,- minus de verschuldigde premie voor de extra dekking.

Artikel 10. Onderverzekering Brons Zilver Goud
Indien bij schade blijkt dat de nieuwwaarde van de inboedel hoger is dan de verzekerde som, dan wordt deze verzekerde som verhoogd met maximaal 10%. In geval van gebleken onderverzekering bent u naar evenredigheid van de met 10% verhoogde verzekerde som premie verschuldigd. Deze premie wordt ingehouden op de aan u te verlenen schadeuitkering. Ja Ja JaAansprakelijkheidsverzekering voor particulieren:Het begrip. Wat is aansprakelijkheid?


Ik heb een ICT bedrijf en wil graag een aansprakelijkheidsverzekering bij u afsluiten. Kunt u dat verzekeren?

Nee, voor de aansprakelijkheid van uw ICT bedrijf heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Deze risico’s zijn niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Met deze AVP bent u alleen verzekerd in de hoedanigheid van particulier. Dit huispakket met online-aanvraagprocedure is alleen geschikt voor particulieren. Natuurlijk verzekert Rensen ook bedrijven, instellingen en Verenigingen van Eigenaren.  Die verzekeringen zijn echter geen "simple risks" wij leveren daarvoor maatwerk. In dat geval kunt u gebruik maken van ons informatieformulier door hier te klikken Het aanvragen van deze verzekering is telefonisch niet te regelen, dat kan echt alleen schriftelijk. Wij reageren altijd per omgaande..


Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Aansprakelijkheid
de aansprakelijkheid van u en/of een verzekerde naar burgerlijk recht, niet uit contract of overeenkomst. Schade aan zaak en persoon


Als de dakpannen van het dak van mijn huis waaien, is de schade aan voorbijgangers en geparkeerde auto’s ook verzekerd?

Ja, zowel letselschade als schade aan zaken (goederen) zijn verzekerd op deze Aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Schade

Onder schade wordt verstaan:

a. schade aan personen schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;

schade aan zaken

schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade wordt nadrukkelijk niet verstaan: zuivere vermogensschade. Schade aan gehuurde recreatiewoning


Ik heb in het buitenland een huisje gehuurd. Vergoedt de AVP die bij u loopt de schade aan het gehuurde huisje?

Nee, schade die u en/of uw gezinsleden toebrengen aan de gehuurde vakantiewoning is niet verzekerd op deze AVP. Alleen schade ten gevolge van brand is op deze AVP verzekerd.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Aansprakelijkheid

de aansprakelijkheid van u en/of een verzekerde naar burgerlijk recht, niet uit contract of overeenkomst. 

3.6 Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aansprakelijkheid van een verzekerde:
b. voor schadegebeurtenissen veroorzaakt door brand, uitsluitend aan het door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen woonhuis en de daartoe behorende inboedel.


Verplichting


Ben ik verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, zoals ook voor mijn auto?

Nee, er bestaat geen wettelijke verplichting. Als u deze verzekering niet heeft bent u desondanks verplicht de schade te vergoeden.


Kiezen verzekerde som


U biedt drie verzekerde vormen aan. ‘Brons’, ‘zilver’ en ‘goud’. Welke vorm heb ik binnen Europa echt nodig om goed verzekerd te zijn?

In de praktijk blijkt een dekking met een verzekerde som van € 1.000.000,- binnen Europa voldoende te zijn. Als u bijvoorbeeld naar de V.S. gaat, adviseren wij u een dekking te nemen met een verzekerde som van € 2.500.000,-. Kiest u echter voor de maximale zekerheid is de dekking tot € 2.500.000,- aan te bevelen; u betaalt relatief weinig premie voor de hoogste dekking.

Verzekerde sommen
Brons Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis € 40.000,-
Zilver Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis € 55.000,-
Goud Maximale verzekerde som per schadegebeurtenis, tenzij anders vermeld op de polis. € 70.000,-


Dekkingsgebied


Ik ga een wereldreis maken. Is mijn verzekering gedurende deze reis geldig?

Ja, de verzekering heeft een wereldwijde dekking.


Gehuurde inboedel e.d.


Ik heb een nieuwe televisie geleast. Als een van de gezinsleden deze televisie beschadigt is dit dan gedekt op deze verzekering?

Nee, voor een dergelijke schade wordt geen vergoeding verleend.

Artikel 4. Wat is niet verzekerd

Opzicht

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:

a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van: een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning);
Vaartuigen


Ik heb een bootje met buitenboordmotor. Is schade die ik veroorzaak ook verzekerd op deze aansprakelijkheidsverzekering?

Ja, dit is verzekerd op deze aansprakelijkheidsverzekering indien het motorvermogen niet meer is dan 3 KiloWatt en het zeiloppervlak niet meer is dan 16 m2.

Artikel 4. Wat is niet verzekerd

Vaartuigen

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid voor:

 1. schade veroorzaakt door of met roeiboten, kano's, surfplanken en op afstand bediende modelboten;
 2. schade aan personen, veroorzaakt met of door zeilboten, waarvan: - het zeiloppervlakte maximaal 16 m2 bedraagt;de eventuele (buitenboord)motor een vermogen heeft van maximaal 3 kW (ongeveer 4 pk);
 3. schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig. Het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.2 blijft echter onverkort van toepassing. 

Wapens


Ik ga met een vriend van mij wel eens jagen op klein wild zoals konijnen en hazen. Is schade die ik veroorzaak met het geweer ook verzekerd?

Nee, schade veroorzaakt door of met wapens (dus ook een jachtgeweer) is niet verzekerd op deze aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 4. Wat is niet verzekerd

Wapens

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van wapens. Huisdieren


Ik een aantal huisdieren, waaronder drie katten, twee honden, een konijn en een geit. Als deze dieren schade veroorzaken, is dat dan verzekerd op de AVP?

Ja, huisdieren zijn meeverzekerd op de AVP.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Huisdier
Naar Nederlandse maatstaven algemeen aanvaard dier, om particulier te houden in uw woonhuis, waarop geen wettelijke beperkingen (onder andere: muilkorf, import- of fokverbod) van toepassing is en die uw eigendom is.

Noot:    De definitie zoals hierboven beschreven is voor enige interpretatie vatbaar. Wat doen we bijvoorbeeld met een paard, ezel of koe? Naar het oordeel van Unigarant zijn dit geen dieren die onder de definitie van huisdier vallen. Het gaat nadrukkelijk om “het houden in het woonhuis”. Tevens is bijvoorbeeld het ruiterrisico niet verzekerd op deze AVP.Co-assurantie


Ik heb bij een andere verzekeringsmaatschappij een aansprakelijkheidsverzekering  lopen met een verzekerde som van € 113.500,-. Kan ik bij u aanvullen tot € 1.000.000,-?

Nee, een dergelijke co-assurantie constructie is niet mogelijk. Uiteraard kunt u bij ons een dekking afsluiten met een verzekerde som van € 1.000.000,- of € 2.500.000,-.


Eigen risico


In uw folder staat een standaard eigen risico vermeld bij de woonhuis- en de  inboedelverzekering. Bij de AVP kan ik geen eigen risico vinden. Heb ik geen eigen risico op de AVP?

Nee, u heeft inderdaad bij de aansprakelijkheidsverzekering geen eigen risico, tenzij u meer dan 1 keer in de 3 jaar schade veroorzaakt. Indien dit het geval is krijgt u bij iedere volgende schade te maken met een eigen risico.

Artikel 6. Eigen risico
Voor elke schadegebeurtenis die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum) na een vorige vergoede schade wordt gemeld, geldt een eigen risico per schadegebeurtenis van:
Brons : € 200,-
Zilver : € 100,-
Goud : € 0,-OngevallenverzekeringDe zin van een ongevallenverzekering


Wat heb ik eigenlijk aan een ongevallenverzekering?

De Ongevallenverzekering van Unigarant voorziet in een kapitaaluitkering ten gevolge van blijvende invaliditeit of overlijden. U kunt bijvoorbeeld met deze uitkering eventuele aanpassingen in de woning of uw inkomen aanvullen.


Het begrip blijvende invaliditeit


Als ik tijdens een partijtje voetbal mijn enkel breek, betaalt u dan de kosten?

Nee, de ongevallenverzekering vergoedt geen geneeskundige kosten. Als u ten gevolge van deze enkelbreuk blijvende invalide raakt, keert de ongevallenverzekering een bedrag uit.

Bijzondere voorwaarden bij de Ongevallenverzekering

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Blijvende invaliditeit

Een in aard en plaats volgens geneeskundige normen objectiveerbaar vast te stellen blijvend lichamelijk functieverlies volgens de toepasselijke tabellen van de AMA, NOV en/of NVvN, voor zover dit functieverlies het directe en uitsluitende gevolg is van het onder artikel 1.2 en artikel 3.2 bedoelde ongeval. Hulp na een ongeval


Als ik blijvend invalide word; zorgt u dan ook voor de hulp in de huishouding?

Nee, de ongevallenverzekering draagt geen zorg voor hulp na een ongeval. De verzekering keert een kapitaal uit ten gevolge van blijvende invaliditeit. U kunt zelf naar eigen behoefte het kapitaal aanwenden.


Keuze verzekerde som


Kunt u mij adviseren welke dekking ik moet nemen?

Bij deze ongevallenverzekering heeft u 3 keuzemogelijkheden voor een verzekerde som. Als er bijvoorbeeld geen andere voorzieningen zijn bij eventuele blijvende invaliditeit of overlijden, doet u er verstandig aan een verzekerde som te kiezen waarmee minimaal de directe kosten van invaliditeit dan wel overlijden kunnen worden betaald. Laat u hierbij adviseren door uw assurantie tussenpersoon.

Kan ik voor mijn gezin per persoon andere verzekerde sommen kiezen?

Nee, de verzekerde sommen zijn niet per persoon vrij invulbaar. Indien u kiest voor ‘Zilver’, geldt deze dekking voor alle verzekerde personen.

Verzekerde sommen Overlijden Blijvende invaliditeit
Brons Maximaal verzekerde som per verzekerde € 5.000,- € 5.000,-
Zilver Maximaal verzekerde som per verzekerde € 10.000,- € 50.000,-
Goud Maximaal verzekerde som per verzekerde € 20.000,- € 100.000,-


Gevaarlijke beroepen


Ik ben slager van beroep. Kan ik bij u een ongevallenverzekering afsluiten?

Nee, zogenaamde beroepen met een verhoogd ongevallenrisico zijn niet verzekerd op deze Ongevallenverzekering. De verzekering is wel van kracht buiten de uren per dag dat gewerkt wordt.

Bijzondere voorwaarden bij de Ongevallenverzekering

Artikel 4. Wat is niet verzekerd

o. het beroepsmatig werken als onder andere: boomrooier, circusartiest, dakdekker, duiker, glazenwasser, houtbewerker, slachter, visser, en alle andere werkzaamheden met een soortgelijk verhoogd ongevallenrisico;Gevaarlijke sporten


In mijn vrije tijd beklim ik regelmatig hoge bergen. Als mij iets overkomt, ben ik dan verzekerd?

Nee, zogenaamde gevaarlijke sporten zijn verzekerd op deze Ongevallenverzekering.

Bijzondere voorwaarden bij de Ongevallenverzekering

Artikel 4. Wat is niet verzekerd

m. de beoefening van de volgende sporten: boksen, worstelen, ijshockey, rugby, bergsport, bobsleeën, parasailing, hanggliding, parachutespringen, ijszeilen, skispringen, skivliegen, figuurspringen en andere sporten met een soortgelijk verhoogd ongevallenrisico; Uitkering


Stel je voor dat ik invalide word, betalen jullie dan mijn salaris door?

Nee, wij betalen geen salaris, dan wel betalen geen aanvulling op de uitkering uit. Wij keren een kapitaal dan wel een gedeelte van het verzekerde kapitaal uit.

Wie bepaalt eigenlijk of, en in welke mate ik blijvend invalide ben?

Een medisch adviseur bepaald de mate van invaliditeit. Op het moment dat de zogenaamde medische eindtoestand is ingetreden wordt het percentage invaliditeit bepaald.

Bijzondere voorwaarden bij de Ongevallenverzekering

Artikel 8. Vaststelling uitkering

Vaststelling invaliditeit
Het uitkeringspercentage zal door onze medisch adviseur worden vastgesteld op basis van de definitief medische eindtoestand van de getroffene, voor zover mogelijk binnen 2 jaar na het ongeval. Indien na twee jaar na het ongeval geen medische eindtoestand is ingetreden kan een voorschot worden verstrekt. Dit voorschot wordt dan in mindering gebracht op eventuele toekomstige vergoedingen. 


Het is zeker flink touwtrekken over de uitkering als mij iets overkomt?

Nee, er is geen sprake van touwtrekken over de uitkering. De verzekering keert in principe uit ongeacht de schuldvraag van het ongeval.

Stel je voor dat ik mijn arm moet missen, dan keren jullie 75% van de verzekerde som uit. Als ik nu twee armen moet missen, betalen jullie dan 150%?

Nee, in een dergelijke situatie keert de ongevallenverzekering 100% van de verzekerde som uit.

Aan wie wordt er uitkering van de verzekerde som gedaan, als ik kom te overlijden?

De uitkering bij overlijden zal direct gedaan worden aan de nalatenschap van de verzekerde.

Bijzondere voorwaarden bij de Ongevallenverzekering

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Begunstigden

De verzekerde is de begunstigde voor alle uitkeringen. Bij overlijden van de verzekerde, zal de uitkering aan de nalatenschap van de verzekerde worden gedaan. RechtsbijstandverzekeringSoorten rechtsbijstandverzekeringen


Binnen het Thuis Pakket van Unigarant worden drie soorten rechtsbijstand gevoerd.

Verzekerde vormen Rechtsbijstandverzekering
Brons Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers
Zilver Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Goud Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS

Verkeersdeelnemers: Deze module voorziet in Rechtsbijstand in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer. Zowel in of met de auto, op de bromfiets, als fietser en als voetganger bent u verzekerd van rechtsbijstand.

Particulieren: De module ‘particulieren’ voorziet in rechtsbijstand in vrijwel iedere omstandigheid, maar in de hoedanigheid van particulier.

Particulieren PLUS: De verzekerde sommen voor bijvoorbeeld de externe kosten en de onvermogendekking zijn met de PLUS dekking hoger.


Het begrip rechtsbijstand


Wat doet een rechtsbijstandverzekering eigenlijk voor mij?

De Rechtsbijstand verzekering houdt in het geven van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) juridisch geschil.

Algemene Voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering

Artikel 1. Het begrip rechtsbijstand

1.1 Rechtsbijstand houdt in:
a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft;

het behartigen van uw juridische belangen in een geschil waarin u betrokken bent geraakt, door:

het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen;

- het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften;

het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken;Omstandigheden


Naast het feit dat ik een gezin en een huishouden heb, heb ik ook een eigen zaak. Zijn de conflicten die ik kan krijgen met bijvoorbeeld een leveranciers ook verzekerd?

Nee, de Rechtsbijstandverzekering is alleen van kracht voor geschillen in de hoedanigheid van ‘particulier’. Zakelijke geschillen zijn niet verzekerd, anders dan een (dreigend) conflict met de werkgever. (Module: Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS)


Dreigende conflicten


Ik heb ruzie met mijn buren en heb het gevoel dat het wel eens uit hand zal kunnen lopen. Kan ik bij u een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Ja, u kunt bij ons een Rechtsbijstandverzekering afsluiten. Echter, het ‘bestaande’ conflict zal niet onder de dekking van deze polis vallen. Er geldt een wachttijd: reeds bestaande conflicten zijn uitgesloten van de verzekering.

Algemene Voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering

Artikel 6. Wachttijd

Wij verlenen geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Ingeval van een geschil over onteigening is deze termijn twaalf maanden.

Op het bepaalde in het vorige lid doen wij geen beroep:

als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en u daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen;

als u het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering.
Op ons verzoek moet u dit aantonen.Verzekerden


Mijn dochter studeert en woont zelfstandig. Valt zij nog onder de dekking?

Ja, niet-inwonende kinderen, die in Nederland een dagstudie volgen zijn meeverzekerd.

Bijzondere voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Artikel 1. Verzekerden

d. niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg-en stiefkinderen, die in Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven; Advocaat keuze


Als ik een conflict met bijvoorbeeld mijn werkgever heb, mag ik dan zelf mijn advocaat kiezen?
Nee, er geen vrije advocaatkeuze. DAS Rechtsbijstand garandeert de inzet van de in loondienst aan hen verbonden deskundigen.
Bijzondere voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren
Artikel 5. Verlening van rechtsbijstand

Wij verlenen rechtsbijstand aan u overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen:

a. wij garanderen daartoe de inzet van alle in loondienst aan ons verbonden deskundigheid, ongeacht de daarmee gemoeide kosten;


Verkeersrechtsbijstand


Ik wil graag de verkeersrechtsbijstandverzekering afsluiten maar ik heb twee auto’s en mijn zoon heeft een scooter. Moet ik nu drie verzekeringen afsluiten?

Nee, de Verkeersrechtsbijstand geldt voor alle verkeersdeelnemers in het gezin.

Als ik op het zebrapad word aangereden door een auto, zorgen jullie dan ook voor de rechtsbijstand?

Ja, in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer bent u met deze dekking verzekerd voor verhaal van schade en juridische bijstand.

Wat is de verzekerde som van de verkeersrechtsbijstandverzekering?

Er is geen verzekerd som dan wel limiet in de externe kosten voor juridische bijstand.


Geldigheidsgebied


Als ik in het buitenland ben, is dan de verzekering ook geldig?

Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers:
- Ja, rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.
Rechtsbijstandverzekering voor particulieren:
- Ja, rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.
Rechtsbijstandverzekering voor particulieren PLUS:
- Ja, rechtsbijstand wordt ook verleend buiten Europa.


Onvermogen


Als iemand mij schade toebrengt maar daar niet voor verzekerd is en het zelf ook niet kan betalen, wat heb ik dan aan deze verzekering?

Op alle modules is er sprake van een zogenaamde ‘onvermogen dekking’. Dit houdt in dat als de wederpartij niet vermogend is om de schade te betalen, de Rechtsbijstandverzekering voorziet in een schadevergoeding.

Verzekerde vormen Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers € 1.250,00
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren € 1.250,00
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS € 12.500,00

Terug